Baldwin Piano, 26″ wide x 57 1/2″ long x 46 high, one hammer broken

Lot #11

Current High Bid: 1 USD

Baldwin Piano, 26" wide x 57 1/2" long x 46 high, one hammer broken